Blog

quy chuẩn Việt Nam về nước thải sinh hoạt

Quy chuẩn việt nam về nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt là nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của con người […]

Bể anoxic trong xử lý nước thải

Bể anoxic trong xử lý nước thải là gì?

Bể anoxic trong xử lý nước thải là hệ thống bể quan trọng trong quá trình xử lý nitơ trong […]

Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET

Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghệ MET

Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp Việt Nam có nhiều biểu hiện lạm dụng thuốc tăng trưởng, […]

các thông số đánh giá chất lượng nước

Các thông số đánh giá chất lượng nước

Hiện nay, bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ tài nguyên nước đang là vấn đề được quan […]

sử dụng vi sinh vật trong xử lý nước thải

Sử dụng vi sinh vật trong xử lý nước thải

Hiện nay vấn đề xử lý nước thải đang là vấn đề cấp bách của mỗi người trong chúng ta, […]