Đăng ký tư vấn

Khảo sát dịch vụ

Hội thảo khoa học “Diễn đàn môi trường Việt Nam – Doanh nghiệp với bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh”

Hội thảo môi trường

Ngày 31/3/2017, Hội thảo khoa học “Diễn đàn môi trường Việt Nam – Doanh nghiệp với bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh” đã được tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo do Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Ban giám đốc của Cty TNHH Công nghệ xử lý nước TA đã có mặt tại hội thảo.

PGS.TS.Nguyễn Thế Chinh

Viện trưởng, Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đối với chính sách phát triển “kinh tế xanh” chúng ta chưa có một văn bản quy phạm pháp luật chính thức nào, nhưng nội hàm của nó liên quan đến kinh tế xanh như “Kinh tế Cac bon thấp”, “Giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu”, “tăng trưởng xanh”, “công nghệ xanh”, “việc làm xanh”…, chúng ta đã triển khai và đang quá trình hoàn thiện. Chúng ta cũng đã nhìn nhận ra xu hướng phát triển mới, không thể duy trì kiểu phát triển cũ dạng “kinh tế nâu”, chỉ chú trọng nhiều tới tăng trưởng kinh tế mà giảm nhẹ bảo vệ môi trường.

Chính vì vậy, đáng chú ý ngoài những chủ trương thể hiện trong Nghị quyết 24-NQ/TW về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, sự triển khai kịp thời của Chính phủ về Chiến lược tăng trưởng xanh, theo quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012, tiếp theo là chương trình hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020, quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014. Trước đó Chính phủ đã ban hành quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2012 về “phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020”, liên quan đến tăng trưởng xanh,  đã đưa ra chỉ tiêu giám sát PTBV, trong số các chỉ tiêu tổng hợp có chỉ tiêu GDP xanh.

Để đạt được mục tiêu chính sách kinh tế xanh và bảo vệ môi trường, cần phải chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, hướng tới phát triển “nền kinh tế xanh” là hướng tiếp cận mới, tuy nhiên xét về dài hạn đây là hướng tiếp cận phù hợp với xu thế phát triển chung của hệ thống kinh tế toàn cầu. Hơn nữa Việt nam là quốc gia phát triển sau, do vậy để rút ngắn khoảng cách phát triển và tiếp cận với một nền kinh tế hiện đại, văn minh và phát triển bền vững cần hướng tới một “Nền kinh tế xanh”. Tuy nhiên mô hình phát triển và cơ cấu ngành nghề thế nào phù hợp với “Nền kinh tế xanh” trong điều kiện phát triển của Việt nam cần phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện, học tập cách thức tiến hành của các quốc gia đã thực hiện trước để từ đó có lộ trình và bước đi phù hợp.

Ông Vũ Tiến Anh, giám đốc công ty TNHH Công nghệ xử lý nước TA. Gặp gỡ nói chuyện với PGS.TS Nguyễn Thế Chinh

Trả lời