Đưa công nghệ MET trở thành công nghệ phổ biến trên toàn thế giới